Privacy statement

Bij Garant Letselschade Advocatuur ontvangen wij diverse persoonsgegevens. Garant Letselschade Advocatuur vindt het belangrijk dat hier zorgvuldig mee wordt omgegaan. Het gaat namelijk om jouw privacy. In dit privacy statement wordt uitgelegd hoe Garant Letselschade Advocatuur omgaat persoonsgegevens.

Dienstverlening Garant Letselschade Advocatuur

Garant Letselschade Advocatuur vraagt niet zonder reden uw persoonsgegevens op. Dit is noodzakelijk voor de uitvoering van een verstrekte opdracht, om te voldoen aan wettelijke taken en verplichtingen en voor doelen waarvoor je specifiek toestemming voor hebt gegeven.

Verwerking van persoonsgegevens

Garant Letselschade Advocatuur verwerkt persoonsgegevens. Deze kunnen onder meer bestaan uit uw NAW-gegevens, bankrekeningnummer, geboortedatum, medische informatie en overige persoonsgegevens. Vaak worden deze gegevens door u verstrekt. Het kan ook voorkomen dat deze gegevens worden ontvangen door een assurantietussenpersoon, het Juridisch Loket, Slachtofferhulp Nederland, opdrachtgevers of andere instanties. Hiernaast vraagt Garant Letselschade Advocatuur soms gegevens op bij de RDW, de Stichting Processen Verbaal, overheden en andere instanties.

Jouw BSN wordt in principe niet verwerkt, tenzij daarvoor een wettelijke grondslag is. Dit in verband met het bepaalde in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG). Soms is dit wel noodzakelijk om een toevoeging aan te kunnen vragen bij de Raad voor Rechtsbijstand.

Verder kan Garant Letselschade Advocatuur derden inschakelen die volgens instructies van Garant Letselschade Advocatuur gegevens verwerken. Met deze derden wordt een verwerkersovereenkomst afgesloten die voldoe aan de eisen die voortvloeien uit de AVG.

Wanneer je via een hyperlink op deze website terecht komt op een andere website dan telt dat Garant Letselschade Advocatuur niet verantwoordelijk is voor de inhoud van die websites, het daarop geldende beleid ten aanzien van privacy, cookies en overige zaken.

Doel van gegevensverwerking

Garant Letselschade Advocatuur verwerkt gegevens met een doel. Het kan in ieder geval gaan om de volgende doelen:

  • Het uitvoeren van een overeenkomst van opdracht tot het leveren van een juridische dienst, waaronder in ieder geval begrepen advisering, ondersteuning en bijstand in procedures.
  • Om contact met je op te kunnen nemen in verband met de uitvoering van de werkzaamheden.
  • Het mogelijk maken van informatiewisseling tussen jou en Garant Letselschade Advocatuur.
  • Vanwege verplichtingen die voortkomen uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).
  • Het krijgen van gefinancierde rechtsbijstand, bijvoorbeeld via de Raad voor Rechtsbijstand.
  • Het analyseren, beveiligen, onderhouden en verbeteren van onze website(s) en technische systemen.
  • Het bijhouden van gebruikersstatistieken.
  • Het beschermen van vertrouwelijke gegevens.
  • Het aanbieden en/of verzenden van juridische diensten en het onderhouden van contacten met relaties.

Het delen van gegevens

Alleen als het strikt noodzakelijk is worden persoonsgegevens gedeeld met derden. Bijvoorbeeld als daartoe een wettelijke verplichting is of om de noodzakelijke werkzaamheden uit te kunnen voeren. Daarbij kan gedacht worden aan het inwinnen van een (medisch) advies of het opstarten van een gerechtelijke procedure en het versturen van declaraties (aan de Raad voor Rechtsbijstand, een verzekeraar of andere partij). Indien persoonsgegevens worden doorgestuurd naar een derde dan is deze derde zelf verantwoordelijk voor het voldoen aan wettelijke verplichtingen inzake privacy.

Verder worden persoonsgegevens niet opgeslagen buiten de Europese Unie. Ook worden persoonsgegevens in principe niet doorgestuurd naar derden die zich bevinden in landen buiten de Europese Unie, tenzij vanuit een orgaan van de Europese Unie wordt vastgesteld dat het land een voldoende beschermingsniveau biedt of sprake is van voldoende passende waarborgen zoals opgenomen in de AVG.

Het bewaren van gegevens

Er zijn diverse wettelijke verplichtingen die het nodig maken om uw persoonsgegevens te bewaren. Zo wordt een dossier zeven jaar bewaard na afwikkeling. Voor de belastingdienst worden administratieve gegevens zeven jaar bewaard. Hierna worden alle gegevens vernietigd.

Vragen? Klachten?

Heb je vragen over de verwerking van persoonsgegevens? Stel deze dan gerust. De contactgegevens kunt u hier vinden. Heb je klacht? Dan gaan we proberen die samen op te lossen. Als dat niet lukt dan staat het je vrij om je te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Vertel uw verhaal