Algemene voorwaarden

1. Garant Letselschade Advocatuur is een eenmanszaak en staat bij de Kamer van Koophandel te Groningen ingeschreven onder nummer 56962878. Doel van Garant Letselschade Advocatuur is om slachtoffers van ongevallen optimaal te helpen en om misstanden in de letselschadebranche aan de kaak te stellen.

2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden die Garant Letselschade Advocatuur in opdracht van derden verricht. Dat geldt ook voor vervolgopdrachten. Toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden worden uitdrukkelijk niet geaccepteerd.

3. Als je een opdracht geeft dan wordt dat gezien als een opdracht aan Garant Letselschade Advocatuur. Hieronder word je opdrachtgever genoemd. Aanvaarding van de opdracht geschiedt door Garant Letselschade Advocatuur.

4. Garant Letselschade Advocatuur is voor beroepsaansprakelijkheid verzekerd. De aansprakelijkheid wordt beperkt tot het bedrag dat de verzekeraar van Garant Letselschade Advocatuur in het desbetreffende geval uitkeert, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden voor rekening van Garant Letselschade Advocatuur komt. Als om wat voor reden dan ook geen uitkering krachtens deze verzekering plaatsvindt dan is de aansprakelijkheid van Garant Letselschade Advocatuur en diens werknemers en verbonden advocaten beperkt tot het in de desbetreffende zaak in rekening gebrachte honorarium met een maximum van € 25.000,00.

5. Onverminderd wat in artikel 6:89 BW is opgenomen verjaart iedere vordering op Garant Letselschade Advocatuur indien niet binnen twaalf maanden nadat opdrachtgever daarmee bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn, schriftelijk en met motivering aan Garant Letselschade Advocatuur kenbaar is gemaakt.

6. Garant Letselschade Advocatuur mag derden inschakelen als dat noodzakelijk is. Garant Letselschade Advocatuur en diens werknemers en verbonden advocaten zijn niet aansprakelijk voor tekortkomingen van, en schade veroorzaakt door, deze derden.

7. Afgezien van vorderingen die het gevolg zijn van opzet of grove schuld vrijwaart de opdrachtgever Garant Letselschade Advocatuur en diens werknemers en verbonden advocaten voor alle vorderingen van derden die verband houden met de opdracht.

8. Het honorarium van Garant Letselschade Advocatuur wordt berekend via een door Garant Letselschade Advocatuur vastgesteld uurtarief, vermeerderd met btw. Garant Letselschade Advocatuur mag diens uurtarieven periodiek aanpassen. Het is ook mogelijk om een vaste prijsafspraak overeen te komen. Daarnaast worden kosten zoals griffierechten en inschakeling derden bij opdrachtgever in rekening gebracht.

9. Met opdrachtgever wordt besproken of beroep kan worden gedaan op gefinancierde rechtsbijstand. Garant Letselschade Advocatuur vraagt dan namens de opdrachtgever een toevoeging aan bij de Raad voor Rechtsbijstand. Opdrachtgever is ermee bekend dat de Raad voor Rechtsbijstand ter uitvoering van diens taak informatie over opdrachtgever kan opvragen bij overheidsinstanties.

10. Garant Letselschade Advocatuur hanteert een betalingstermijn van 30 dagen. Wordt de declaratie niet binnen deze termijn door opdrachtgever voldaan dan is Garant Letselschade Advocatuur gerechtigd om diens werkzaamheden op te schorten. Mocht hierdoor schade uit ontstaan dan is Garant Letselschade Advocatuur niet gehouden om dit te vergoeden.

11. Garant Letselschade Advocatuur beschikt niet over een stichting derdengelden.

12. Door Garant Letselschade Advocatuur wordt voor vervanging of waarneming geregeld bij ziekte, vakantie of overige omstandigheden die de advocaat beperken om zijn werkzaamheden uit te oefenen. Hierover wordt opdrachtgever door Garant Letselschade Advocatuur geïnformeerd als dat het geval is.

13. Als een overeenkomst tot opdracht is beëindigd wordt het dossier zeven jaar bewaard. Hierna wordt het dossier vernietigd. Op verzoek van opdrachtgever worden de stukken eerder vernietigd.

14. Op de rechtsverhouding tussen Garant Letselschade Advocatuur en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Op een geschil zal uitsluitend worden beslist door een rechter van de rechtbank Noord-Nederland.

 

Vertel uw verhaal